top of page
FINANCIAMENTO_PÚBLICO_DO_CARNAVAL_(5).jp

Årets präglades av en stor polarisering före, under och efter det val till parlament och president som fört en höger-nationalistisk president till makten. Regeringsskiftet har väckt stora farhågor bland dem som välkomnat den utveckling mot större jämlikhet mellan könen, växande studiemöjligheter för landets färgade och ökad tolerans mot minoriteter som kännetecknat tiden efter redemokratiseringen 1987.

Under 2018 försvagades den brasilianska valutan, real, BRL, mot USD med 19%,. En fallande kurs för den svenska kronan inskränktes förstärkningen mellan SEK och BRL till 5%. Inflationen stannade vid knappt 4%. Den 31 december kunde man för  BRL 100 köpa SEK 242.

I vårt lokalsamhälle, kommunen Itaboraí, har recessionen fortsatt under 2018 och lamslagit framförallt sjukvården. Massarbetslöshet och ökad fattigdom har lett till att den redan höga kriminaliteten förvärrats och till framväxten av en milita, som kontrollerar stora delar av kommunen, och i praktiken tagit över kontrollen av områden i Abrigos närhet.

Trots denna dystra bild har arbetet på Abrigo kunnat fortsätta och även utvecklas, även om den begränsade möjligheten att röra sig fritt påverkat framförallt ungdomsarbetet.

Den ekonomiska situationen. Driftbudgeten.

Abrigos driftbudget för 2018 balanserade på BRL 1.367.000. Inkomsterna nådde inte upp till budget utan stannade vid BRL 1.343.734. Uteblivet överförande av beslutat anslag på BRL från kommunen är en förklaring, och självklart en besvikelse.

Det största bekymret på utgiftssidan har varit de kraftiga prisökningarna på energi; elektricitet och gas. Genom en effektiv utgiftskontroll, för viken jag vill tacka vår kamrer Luiz Lopes, har utgifterna pressats ner och stannat väl under budget, BRL 1.348.809. En minskning med ca BRL 18.000. Detta medför att budgetunderskottet stannar vid BRL 5.075,  - 0,4 % av budgeterat belopp. Kassabehållningen per den 31 december uppgick till BRL 67.063.

De lokala inkomsterna fortsätter att vara obetydliga och uppgår till ca BRL 30.000. Men vi skall inte glömma, att i brasiliansk mening skall NGO stödjas genom gåvor i form av framförallt livsmedel. Under november och december gjorde Abrigo genom sociala medier en Julkampanj, som blev en framgång. Vi räknar med att kampanjen ledde till donationer av livsmedel och rengöringsprodukter till ett värde av BRL 6.400, härtill kommer leksaker och gåvoartiklar för julklappar till barn, förskolebarn och kvinnor. Tillsammans med övriga livsmedelsgåvor under året uppgår denna form av indirekt givande till ca BRL 15.000.

En annan form av hjälp erhåller vi när Domstolen förvandlar böter till socialt arbete, sammanlagt 17 personer har härigenom gjort dagsverken i form av bl a rengöringsarbete, underhållsarbete och kökstjänst.

Renovering och tillbyggnad. Kapitalbudgeten.

Åren 2017 och 2018 har stora satsningar gjorts för att förbättra infrastrukturen. Skyfallen 2017 förstörde ungefär 1.500 kvm av tomten samt medförde stora skador på mur till granntomt. Ett omfattande arbete lades ner för dränering och nya och bättre dimensionerade avloppsrör. Under 2017 gjordes också en total översyn av energinätet, med ny transformator och jordlagda elledningar. Våra stora utmaningar för 2018 har varit: A) Ny mur, infart och fortsatt arbete med att förnya avloppssystemet, B) Ombyggnad av ett övergivet och vattenskadat förråd till ny sal för utökat arbete vid Förskolan och C) total renovering av den ena av bostadslängorna, inkluderande nytt tak, byte av elektriskt och hydrauliskt system, nya golv och kakelsättning av väggar, nya badrum samt förberedelse för installation av solenergi. Kostnader och finansiering framgår av budgetredovisningen. Mur och infart färdigställdes under mars 2018, ombyggnaden av förskolan var klar i10november, och ombyggnaden av sovrummen påbörjades den 15 november och beräknas vara klar till slutet av februari.  Mur och infart, liksom nya avdelningen av förskolan är inspekterade och slutbetalade. Medel finns för att avsluta arbetet med bostadslängan. Anslagen från Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Sílvia och Insamlingsstiftelsen Gatubarn har varit av helt avgörande betydelse för att utföra dessa projekt.. Arbetena har utförts utan problem och vi är mycket nöjda över resultaten.

Vilka renoveringsbehov ser vi då för de närmaste tre åren? Önskemålen är många, köksträdgård och tvätteri för att nämna två, men är varken kostbara eller av omedelbart behov. Våra angelägna behov inskränker sig till två. Först renovering av den andra bostadslängan. Då denna inte behöver grundförstärkas beräknar vi att kostnaderna att bli 20% lägre än för den nu pågående renoveringen. Det andra behovet gäller övergång till solenergi. Kostnadsförslag kommer att framtas under 2019. Och en övergång till solenergi via skulle ge en besparing på BRL 25.000/år

Abrigo – den ekonomiska framtiden.

Som jag redan nämnt gör Brasilien nu en skarp sväng i sin utveckling. En auktoritär regim kommer sannolikt att på kort sikt och genom kraftiga nedskärning av utgifterna förbättra den trängda ekonomin. Det är ännu svårt att se vilka konsekvenserna blir för vår ekonomi.

Under 2018 har jag tagit initiativ till tre åtgärder som jag hoppas skall förstärka Abrigos ekonomi.

  1. En reform av den komplicerade brasilianska arbetslagstiftningen har öppnat för möjligheten av timanställning under förmånligare regler för arbetsgivaravgifter. En översyn har skett av Abrigos personalbehov och ett maximalt utnyttjande av arbetskraften. Översynen har skett i samarbete med de anställda. Jag vill betona att det inte bara i besparingssyfte utan framförallt för att få en bättre effektivitet i arbetet. Reformen har på kort sett medfört utgifter i samband med avskedande och återanställning, men jag räknar med att vi under 2019 skall ha en realbesparing på drygt BRL 30.000

  2. Under snart 8 år har jag som chef för Abrigo kämpat med skattemyndigheterna för att få den statliga delen av arbetsgivaravgifterna nedsatt. Beslutet måste fattas på ministerienivå, och byråkratin är omfattande. Vi fick i december ett positivt meddelande att vår sak har fått förord, och vi hoppas att ärendet skall avgöras under 2019.

  3. Jag och mitt arbetslag har under 2018 arbetat för att finna vägar till nya finansiärer, brasilianska och internationella NGO:s. Arbetet med att utforma projektansökningar kräver mer kunskap och mer tid än jag har till mitt förfogande. Vi har nu funnit vad vi hoppas skall vara en framkomlig väg. Sedan fem år har João Paulo Freira, brasilianare, 32 år, varit i kontakt med Abrigo under arbetet med sin doktorsavhandling i sociologi, framlagd vid universitetet i Barcelona 2017. Freires avhandling berör problem inom vårt område, social inklusion. Freire har under sin doktorandtid arbetat med bl a Ford foundation. Freire, som fortfarande är knuten till universitet i Barcelona, kommer att hjälpa Abrigo att söka finansiärer och utforma ansökningar, om en ansökan beviljas kommer Freire att på plats delta i implementeringen av projektet och svara för dokumentering. Han kommer att arvoderas för sitt arbete endast vid de fall en ansökan beviljas. Vi har med Freires hjälp vid årsskiftet utarbetat och insänt tre ansökningar, och arbetar med ytterligare två.

 

 

Abrigos anställda

Låt mig först få säga, att Abrigo har ett fantastiskt arbetslag som inte bara utför utan också identifierar sig med sitt arbete och Abrigos ideal. Jag höra ofta mina medarbetare tala om hur de personligen förändrats genom mötet med Abrigos vision om ett rättvist och inkluderande samhälle. Olika åsikter bryts förstås, men byts aldrig i konflikter och osämja.

Samtidigt arbetar vi under stor stress, dramatiska människoöden och skriande nöd tillhör vår vardag, svåra beslut måste ofta fattas och vi har svårt att lämna vårt ansvar vid arbetsdagens slut. Det gäller inte bara mig, som har som min plikt att vara tillgänglig, men flera av våra anställda. Vår whats app grupp är en stor hjälp när vi utanför arbetstid behöver bearbeta våra arbetsbekymmer, men innebär samtidigt en stor risk för att vi aldrig känner oss helt fria.

Jag har redan skrivit om reformerna i anställningsvillkoren, men vill gärna nämna något av de direkta konsekvenserna. Vi har nu, trots färre arbetstimmar totalt, en större täckning vad gäller sjukvård och hälsa. En annan tydlig förbättring gäller säkerhet och övervakning. Det har tidigare, och av naturliga skäl, funnits ett stort avstånd mellan nattvakt och övriga anställda. Vår reform innebär att vi nu har infört digital övervakning och flyttat nattvaktens kontor från infarten till en central plats inne på Abrigo. Våra nattvakter är studenter, som alla har deltar i arbetet i våra ungdomsgrupper, MDF. Härigenom har vi en personlig kännedom om vakterna. Dessa får i sin tur hjälp att finansiera sina studier. Nattvakterna är förenade med arbetet också genom en whats app grupp. De har eller kommer att få grundläggande ”första hjälpen” utbildning, och har orientering om hur de skall handla i krissituationer.

 

Abrigo och det civila samhället

Abrigo är inte en isolerad ö i en våldsam omvärld, utan har en viktig roll i det civila samhället, som visselblåsare, som kontrollant och som initiativtagare. Vi arbetar för att göra samhället och det politiska styret medvetna om de sociala problem som finns, att öppna ögon för en brutal verklighet och för möjligheter till förändring. Genom internt arbete med våra boende och i våra ungdomsgrupper arbetar vi på att göra människor medvetna om sina rättigheter, sina skyldigheter, sina möjligheter och sin plikt att arbeta för förändring.

Jag har, i egenskap av chef för en NGO varit ledamot av, och ordförande för, två kommunala organ, Conselho Municipal de Assistência Social (Socialnämnd) och Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Nämnden för barn- och ungdomars rättigheter), och har under året förberett och lett sammanlagt 30 sammanträden. Som den största framgången för oss på Abrigo ser jag utarbetandet av en kommunal 10-årsplan för arbetet med ungdomar som begått brott. Handlingsplanen fick stöd av åklagarämbetet och godkändes av kommunalfullmäktige. Andra viktiga frågor som uppmärksammats på Abrigos initiativ har varit frågan om kommunens agerande för socialt utsatta barn och ungdomar.

Jag har regelbundet deltagit i överläggningar med domstolen i frågor som rör de boende på Abrigo och deras barn, haft haft samtal med representanter för Associacao Diacónica Luterana, vid vars skola två ungdomar från Abrigo tog studentexamen respektive akademisk förberedelseexamen i december 2018. Tillsammans med anställda har jag regelbunden kontakt med vår samarbetspartner Dream Learn Work.

 

Abrigo och det dagliga arbetet

Under första kvartalet 2018 hade vi en mycket stor efterfrågan från kvinnor i risksituationer, och Abrigo var tidvis överbelagt, framförallt genom att flera av kvinnorna hade många barn. Inför arbetet med renovering av sovsalar fick vi göra ett antagningsstopp, och genom att några kvinnor kunde lämna Abrigo för eget boende minskade antalet boende till en nivå som vi under renoveringstiden kan klara.

På Förskolan har arbetet fortsatt, under loven har flera förbättringar gjorts i existerande salar och samtidigt har förväntningarna varit stora när nybyggnaden tagit form. Jag vill ge en särskild eloge till våra lärare, som gjort långt mera än vad vi kunde begära för att arbetet skulle fungera under den besvärliga situation som uppstått genom att vår pedagog Luiza Rangel varit sjukskriven under flera långa perioder. Luiza har varit i tjänst under december, men meddelade vid årsskiftet att hon måste få behandling utanför Rio de Janeiro och därmed lämnar sin tjänst. Det är med bekymmer och med saknad vi ser Luiza lämna Abrigo efter lång tjänstgöring.

Våra ungdomsgrupper, Meninos e Meninas do Futuro, är i hög grad självständiga, kallar spännande föredragshållare, och har en mycket aktiv linje i frågor som rör gender, feminism, ekologi och rasfördomar. Det betyder att de fullt förstått meningen när vi startade arbetet, att det inte var ett arbete för ungdomar, inte ens ett arbete tillsammans med ungdomar utan ett arbete av ungdomar. Mycket skickligt utformade berättelser över veckans aktiviteter hjälper mig att följa utvecklingen. På ungdomarnas eget initiativ har vår psykolog gått in med hjälp efter att flera ungdomar känt en stark identitetskris inför den snabba förändringen från livet i en kåkstad utan större möjlighet, till livet som universitetsstudent.

Församlingen vid Sankta Maria Magdalena kyrka fortsätter att vara en viktig länk till de många fattiga och ofta farliga delar som utgör vår stora kommun. Människor kommer också långväga för att döpa sina barn. Genom kollekter har församlingen kunnat bekosta renovering av kyrkans fönster, och vi märker ett ökat deltagande i ansvaret för Abrigo. I ett samhälle som annars är splittrat mellan en djupt högerorienterad traditionalistisk katolsk församling och över 600 (!) pingstförsamlingar har en mer lågmäld kyrka som vår en viktig uppgift.

Avslutande ord – ja, 2018 blev ett bra år för Abrigo!

Det stora antalet besök av och kontakter från kvinnor jag mött under mina drygt 10 år på Abrigo har stärkt min känsla av att Abrigo gör skillnad. På årets sista dag skrev en kvinna från mitt första år på Abrigo på facebook ”Jag är stolt över att jag har en bra man, fina ungar, ett jobb jag trivs med och ett underbart hus. Men allra mest är jag stolt över att säga: Jag har bott på Abrigo. Det var där jag upptäckte vem jag är och vad jag kan.” Det är med de orden jag slutar med vårt varma tack till alla som stött vår verksamhet. Och ja, 2018 blev ett bra år!

 

 

Rio de Janeiro, den 20 januari 2019

 

 

 

Washington Silva

Verksamhetschef

Årsberättelse för 2018
bottom of page